Obchodní podmínky


Používaná označení

Dodavatel příp. prodávající:
společnost Jan Kudla All Elektro Ostrava, se sídlem Šmídova 3a/806, Ostrava - Radvanice, IČ 76328562, DIČ CZ7908295604.

Odběratel koncový příp. kupující: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy s touto osobou se řídí aktuálním znění zákona 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“, tj. nový občanský zákoník). Odběratel podnikatel příp. kupující: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy s touto osobou se řídí aktuálním znění zákona 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku. Označení kupující se používá v případech, které zahrnují obě skupiny - Odběratele koncové i podnikatele. Obchodní podmínky společnosti Jan Kudla All Elektro Ostrava upravují práva a povinnosti v oblasti prodeje zboží mezi dodavatelem, prodávajícím a odběrateli koncovými i odběrateli podnikateli. V případě podepsané Smlouvy o obchodní spolupráci jsou její ustanovení nadřazena ustanovením těchto obchodních podmínek.

Objednávání zboží

Zboží lze objednat u společnosti následujícími způsoby:

• e-mailem na elektronické adresy uvedené v aktuálním ceníku (eshop@allelektro.cz) nebo www stránkách společnosti
• telefonicky
• písemně na korespondenční adresy uvedených na www stránkách společnosti

  V případě objednávky zboží z aktuálního ceníku žádáme zákazníky vždy o uvádění příslušného kódu zboží.

Ceny, ceníky, informování o zboží
Kompletní ceníky vč. popisu zboží jsou uveřejněné v našich příslušných eshopech. Na požádání kupujícího příslušní pracovníci dodavatele sdělí, vytisknou či zašlou emailem cenu zboží nebo počítačové sestavy příp. umožní kupujícímu samostatné vyhledávání v elektronickém obchodě či cenících dodavatele. Všechny námi uveřejňované ceny jsou smluvní a jsou uváděny bez DPH i vč. DPH. V případě letákových akcí a inzerce jsou uváděny ceny bez DPH. Jan Kudla All Elektro Ostrava si vyhrazuje právo na drobné změny ve specifikacích dodávaného zboží oproti specifikacím uváděným v cenících s popisem uveřejňovaných na svých webových stránkách. Tyto drobné změny v žádném případě nemohou ovlivnit základní funkční vlastnosti nabízených produktů. Dodavatel se zavazuje správně informovat kupujícího o všech parametrech a vlastnostech výrobků a o jejich způsobu použití a údržbě. Z důvodu požadavku vysoké odbornosti nepřikládáme ve většině případů návod ke komponentům počítačů.

Elektronický katalog
Fotografie produktů v elektronickém katalogu jsou pouze ilustrativní, aktuální provedení či obal se mohou měnit. Jan Kudla All Elektro Ostrava si vyhrazuje právo na drobné změny ve specifikacích dodávaného zboží oproti specifikacím uváděným v elektronickém katalogu. Tyto drobné změny v žádném případě nemohou ovlivnit základní funkční vlastnosti nabízených produktů.

Platební podmínky
Kupující hradí prodávajícímu kupní cenu odebraného zboží takto:
 • • před odběrem zboží - úhradou proforma faktury na účet prodávajícího


  Tyto obchodní podmínky platí v případě, že kupující neuzavře se společností Jan Kudla All Elektro Ostrava Smlouvu o obchodní spolupráci (možná pouze pro odběratele podnikatele) a neobdrží od prodávajícího obchodní kredit.

Expedice zboží
Společnost Jan Kudla All Elektro Ostrava zasílá zboží dle následujícího ceníku dopravy:
 • • Cena zboží do 5.000 Kč bez DPH 120 Kč bez DPH/balík

 • • Cena zboží nad 5.000 Kč bez DPH Zdarma vyjma počítačových skříní

 • • Počítačové skříně nad 5.000 Kč bez DPH 75 Kč bez DPH/balík

Přepravci
Společnost Jan Kudla All Elektro Ostrava využívá přednostně přepravních služeb společnosti DPD. Výjimečně lze využít také služeb jiného přepravce.

  Termíny expedice

Vzhledem k rozdílným podmínkám přepravců nelze stanovit jednotný časový harmonogram expedice, doporučujeme dohodnout individuálně. V případě zaslání zboží přepravní společností DPD garantuje přepravce dodání následující pracovní den po převzetí zboží. Zboží je doručeno přepravní společností DPD do bydliště či sídla kupujícího v obvyklé pracovní době.
Příjem zboží od přepravní firmy

Podrobné podmínky přijmu zboží od přepravců se řídí Reklamačním řádem společnosti. Před jakýmkoliv příjmem zboží důrazně žádáme o kontrolu neporušenosti obalů a množství dodávaného zboží. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (v souladu s Občanským zákoníkem), podmínky odstoupení (platí pouze pro odběratele koncové v případě, že zboží objednali jiným způsobem než osobně a současně si jej osobně nevyzvedli.

Odběratel koncový má právo, v případě splnění výše uvedeného, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (určujícím datem je datum zpětného převzetí zboží dodavatelem) a to za následujících podmínek:
 • • Oznámí toto odstoupení dodavateli písemně spolu s uvedením čísla smlouvy (faktury) a čísla účtu na které požaduje vrácení uhrazené částky za zboží.

 • • Společně s tímto oznámením odešle dodavateli vrácené zboží a to řádně zabalené, v originálním, nepoškozeném obalu, s kompletním příslušenstvím, nepoškozené.

  V případě nesplnění těchto podmínek zašle dodavatel zboží na náklady koncového odběratele zpět. Odběratel koncový nemůže odstoupit od smlouvy:
 • • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 • • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

 • • Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 • • Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 • • Na zboží speciálně dovezeného na přání kupujícího, pokud nebylo v době objednání skladem.

 • • Na použité zboží, které již nelze vrátit po použití do původního stavu při koupi.

  Částku za vrácené zboží uhradí dodavatel na účet odběratele do 30 dnů po převzetí vráceného zboží. Vrácenou částku nelze vyplatit v hotovosti nebo poštovní poukázkou, lze ji však započítat v případě dalšího odběru zboží.

Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího získané z obchodního styku jsou důvěrné a poskytne je třetí osobě pouze z důvodu dopravy zboží kupujícímu nebo bankovního platebního styku s kupujícím, vždy však při respektování příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu info@allelektro.cz

Ochrana autorských a průmyslových práv
Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak je přetvářet. Zveřejněním těchto Obchodních podmínek společnosti Jan Kudla All Elektro Ostrava pozbývají platnosti veškeré předchozí obchodní pravidla a podmínky.